info soret eu
FR | NL

ALGEMENE VOORWAARDEN BV FIRMA SORET 

Voorafgaandelijk:

 • “Wij/ons” dient hierna gelezen te worden als BV Firma Soret met maatschappelijke zetel te
  1560 Hoeilaart, Weemstraat 5, met BTW-nr.: BE 0400.655.431 alwaar alle activiteiten van ons 
  bedrijf onder ressorteren (o.a.: verhuur van containers, inzameling, verwerking en 
  verwijdering van (on)gevaarlijk afval).
   
 • “De klant” is diegene die zowel schriftelijk als mondeling een overeenkomst afsluit met ons. 
   
 • “Onze website” dient hierna gelezen te worden als: http://www.soret-containers.be/

 

 

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding handelen wij enkel conform de opgestelde
  bestelbon / factuur /… overeenkomstig onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor al onze klanten (particulieren, vennootschappen,…), met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. 

 2. Bij elke bestelling van de klant wordt een bestelbon opgesteld voor o.a. een plaatsing, weghaling, wissel van container,… De klant aanvaardt integraal onze algemene voorwaarden door het plaatsen van de bestelling (via e-mail, telefonisch, mondeling door o.a. bestelling te plaatsen aan de receptie / onthaal van ons bedrijf of via de webshop). De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website. Voor alle andere volgende bestellingen / wijzigingen aan bestellingen (+ mondelinge bestellingen,…) zijn deze algemene voorwaarden eveneens bindend. Niet-ondertekende bestelbonnen door de klant kunnen nooit aanleiding geven tot betwisting. 

  De bestelling (reservering van de container of aanvraag tot weghaling) dienen min. 24u (werkdag) op voorhand te gebeuren. De levering en terughaling van de geleverde goederen gebeuren steeds na opgave door ons van een aangegeven richtdatum en -uur. 

  Indien de container dezelfde dag dient te worden opgehaald, zal hiervoor een supplement worden aangerekend van 105 € excl. BTW. 

 3. Iedere bestelling die niet 24 uur vóór de levering / plaatsing bij ons wordt geannuleerd (schriftelijk of telefonisch) door de klant of in geval van eenzijdige contractbreuk door de klant, zal een vergoeding aangerekend krijgen van 155 € excl. BTW (zone 1) of 200 € excl. BTW (zone 2). De annulatie dient te gebeuren op een werkdag zodat de 24-uren regel kan gerespecteerd worden en dit in het belang van bepaling van onze planning van de betrokken chauffeur voor de leveringen. Het betaalde voorschot blijft in ieder geval verworven en wordt aangewend voor de dekking van de annulatie of eenzijdige contractbreuk door de klant. Bij gebreke aan betaling van het gevraagde voorschot of onvoldoende betaling, wordt dit saldo bovenop de forfaitaire vergoeding aangerekend in geval van annulatie. Voor de aangerekende vergoedingen wordt een factuur opgesteld waarop onze algemene voorwaarden eveneens van toepassing zijn.

  De gemeenten en steden opgenomen die in de zones 1 en 2 vallen zijn terug te vinden op onze website. Deze opsomming / definiëring kan te allen tijde door ons worden aangepast.

 4. De door ons medegedeelde (mondeling of schriftelijk) termijnen waarbinnen de leveringen zullen worden uitgevoerd, zijn niet bindend en zullen enkel ten informatieve titel aan de klant worden medegedeeld. Wijzigingen (o.a. langere of snellere of … uitvoeringstermijnen voor bestellingen) aan de afgesproken termijnen vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, waarvoor hier dan ook door ons geen vergoeding verschuldigd kan zijn aan de klant. 

 5. Het vroegtijdig of laattijdig plaatsen of ophalen van een container of in het algemeen de vroegtijdige of laattijdige levering / afhaling van de goederen aan / bij de klant, geeft aan de klant geen enkel recht op schadevergoeding. 

 6. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out,… niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst met de klant uit te voeren, behouden wij ons het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding hiervoor door de klant kan worden geëist. 

 7. Wij hebben het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in o.a. de volgende gevallen (en dit zonder het versturen van een voorafgaandelijke ingebrekestelling): 

 • faillissement, gerechtelijke akkoord of kennelijk onvermogen van de klant
   
 • niet- of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen
   
 • onjuiste informatie nopens de identiteit en / of de woonplaats van de klant en / of zijn  gevolmachtigde
 1. Afhankelijk van de situatie kan er een voorschot (bedrag te bepalen in functie van de bestelling en eventueel later in mindering te brengen van de eindfactuur) of volledige betaling gevraagd worden door ons aan de klant en dit vóór de aanvang van de levering. De door de klant betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij het niet doorgaan van de leveringen. 

  Indien wij dit verkiezen, kunnen wij aan de klant ook de betaling van een borgsom opleggen. Deze borgsom is dan bestemd om de uitvoering van de verschillende verplichtingen van de klant te waarborgen. 

 2. Bij de bestelling (schriftelijk ofwel mondeling) van afvalcontainers wordt op onze bestelbonnen initieel de prijs van een container droog niet-gevaarlijke afval aangerekend. 

  Wanneer bij lediging van de container wordt vastgesteld dat de afvalsoort zuiver is, wordt het nodige verschil terugbetaald of een vermindering bij de opmaak van de factuur toegepast en dit enkel na ophaling en controle van de inhoud van de container. Dit geldt enkel voor steenpuin-beton / grond / groenafval / houtafval / glas / metaal en papier en karton.  

  De betreffende afvalsoorten kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. 

  De opsomming van de type containers en de inhoud ervan (wel toegelaten en niet toegelaten) vindt de klant terug op onze website.  

  Bij niet toegelaten materialen in de container zullen de nodige supplementen worden aangerekend aan de klant volgens de prijzen en de type containers die terug te vinden zijn op onze website.

 3. Het is de klant formeel verboden om de volgende goederen in de container te storten of te laten storten en dit onder voorbehoud van aanpassingen gelet op de geldende reglementering: 

 • ​​​giftige, chemische, toxische, brandbare, gevaarlijke, ontplofbare en / of radioactieve stoffen
   
 • dierlijk afval
   
 • risico houdend medisch afval
   
 • kleef -en vloeistoffen, volle verfpotten, TL-lampen, oliën, banden, batterijen en gasflessen
   
 • asbest hechtgebonden materiaal en roofing
   
 • stoffen die de tussenkomst van personeel met schoppen of houwelen vereisen 
 1. Indien als gevolg van de niet-nakoming van onder artikel 10 door de klant aangegane verbintenissen kosten in onze hoofde zouden ontstaan, zullen deze aan de klant doorgerekend worden. 

 2. De klant verbindt er zich toe om in alle omstandigheden en op elk ogenblik de juiste aard en herkomst van de gestorte afvalstoffen te kunnen rechtvaardigen. 

 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW opgesteld en omvatten het volgende: de levering en ophaling van de container op het door de klant gewenste adres en de storting en recyclage van het afval van de klant, doch niet de bijkomende kosten die kunnen aangerekend worden voor een verloren rit, vergoeding voor de wachttijd, annulering, … 

 4. De standaard huurperiode bedraagt 2 weken voor bedrijven. Vanaf de 15e dag wordt een maandelijkse huur aangerekend, dewelke pro rata berekend wordt. De maandelijkse huur verschilt per grootte van de container. De prijs hiervan kan te allen tijde door ons worden aangepast.

  Voor particulieren bedraagt de standaard huurperiode 7 dagen en wordt er vanaf de 8ste dag een huur aangerekend van 3,31€ excl. BTW / dag.

 5. De overeenkomst tussen ons en de klant is ontstaan op onze maatschappelijke zetel waardoor de factuur aldaar contant betaalbaar is, behoudens andersluidende vermelding op de factuur qua betaaltermijn, ...

 6. Alle betwistingen (o.a. over de levering) vanwege de klant moeten op schriftelijke wijze per aangetekende brief gedetailleerd aan ons (op onze maatschappelijke zetel) gemeld worden en dit binnen de 8 dagen na de levering. Na het verstrijken van deze termijn is de factuur integraal verschuldigd en is deze niet meer vatbaar voor enige betwisting, zelfs bij afwezigheid van de klant bij de levering.

 7. Op elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op de openstaande bedragen verschuldigd zijn van 10% per jaar en worden de verschuldigde factuurbedragen alsmede verhoogd met 12% als schadebeding met een minimum van 100 €, met uitsluiting van gerechtskosten en eventuele ander schadeposten, … 

 8. De leveringen geschieden volledig op risico en op verantwoordelijkheid van de klant en dit ongeacht de plaats van de levering. De klant verklaart kennis te hebben van alle wettelijke reglementeringen in verband met de plaatsing en het gebruik van de door de leverancier geleverde producten. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor om het even welk ongeval of geval van schade, lichamelijk of stoffelijk, die uit het gebruik en / of de (ver)plaatsing van de geleverde goederen zou voortspruiten. Verder worden wij ook niet verantwoordelijk gesteld als een container schade veroorzaakt door verplaatsing / verschuiving door het geladen gewicht van de container, wanneer deze in een afdaling naar een ondergrondse garage wordt geplaatst.

 9. De levering van de bestellingen worden gedaan conform de geldende reglementering. 

 10. De klant verbindt er zich toe het geleverde goed als een goede huisvader te behandelen en doet definitief afstand van alle door hem in de container gestorte goederen.  

 11. Gedurende de huur zal de klant alle risico’s dragen voor verlies of beschadiging van de gehuurde goederen, welke ook de oorzaken daarvan kunnen zijn. De klant zal eveneens, ongeacht de oorzaken, verantwoordelijk zijn voor alle schade door het gebruik van de gehuurde goederen berokkend aan welke persoon of welk goed dan ook, zonder uitzondering, en zal deze integraal aan ons dienen te vergoeden.

 12. Indien herstellingen nodig zijn omwille van beschadiging van gehuurde goederen, worden de herstellingskosten in meerdering van de huurprijs aan de klant in rekening gebracht of later aangerekend.

 13. De klant en / of zijn gevolmachtigde verbindt er zich toe: 

 • ons onmiddellijk te verwittigen in geval van panne, diefstal van de gehuurde goederen, faling, inbeslagname, beschadiging, en / of andere problemen

 

 • de plaats waar het materiaal dient te worden geplaatst, ter beschikking te stellen en nauwkeuring aan te wijzen, waarbij wij onze diensten enkel kunnen verlenen aan de klant met inachtneming van het feit dat de vrachtwagen een oppervlakte nodig heeft van 15m voor de container om de manoeuvres naar behoren uit te voeren. Daarnaast dient er een breedte van 3m en een doorganghoogte van 3,60m te worden voorzien. Tot slot dient er rekening gehouden te worden met het haaksysteem dat tot 6m hoog gaat voor het plaatsen of ophalen van de containers en dient de container zodanig te worden geplaatst dat de achterzijde van de vrachtwagen te allen tijde aan de voorzijde van de container kan komen om deze op te laden

 

 • dat het maximale laadvermogen per container 10 ton is (maximaal tot aan de rand te vullen en gelijkmatig te verdelen zodat de inhoud gelijk is aan de inhoud van de container). Wij zijn niet verantwoordelijk voor overlading. Volumes hoger gestapeld dan de bovenrand van de container worden extra aangerekend aan 55 € (excl. BTW) / m³ en dit onder voorbehoud van aanpassing van de prijs door ons

 

 • het materiaal uitsluitend te gebruiken conform zijn bestemming, met name de storting van vuilnis, alsook de eigendomsplaatjes en de opschriften op het materiaal zichtbaar te houden
   
 • van tevoren alle eventueel benodigde machtigingen en vergunningen te verkrijgen (+ het aanbrengen ervan) vereist voor het plaatsen van containers op de openbare weg, … en alle wettelijke bepalingen na te komen die hieruit voortvloeien, ook betreffende de noodzakelijke signalisatie en verlichting (een signalisatielicht kan gratis meegeleverd worden indien dit wordt gevraagd bij de bestelling van de klant) zulks tot onze volledige ontheffing en vrijwaring. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor welke overtreding ook van de klant
   
 • het nodige hebben gedaan voor de integrale betaling van de geheven belasting voor de plaatsing van de container(s) op het openbaar domein en voor eventuele andere belastingen, … 
 1.  Indien uit de schending van hogervermelde artikels meerkosten voor ons voortvloeien, zullen deze aangerekend worden als volgt: 

 • 80 € excl. BTW per uur wachttijd en dit vanaf de 15de minuut wachttijd (berekend conform de richtdatum en -uur dat door ons werd opgegeven aan de klant
   
 • 155 € excl. BTW voor zone 1 en 200 € excl. BTW voor zone 2 per verloren rit (o.a. van toepassing wanneer de container niet geplaatst, gewisseld of opgehaald kan worden, bij annulatie wanneer de chauffeur reeds onderweg is, wanneer de chauffeur niet bij de container kan geraken, wanneer er wagens in de weg staan, ...) OF bij niet-tijdige annulering 24 uur op voorhand (kenbaar gemaakt de voorafgaandelijke werkdag aan de levering). De zones van gemeenten en steden opgenomen in deze lijst kunnen te allen tijde door ons worden aangepast.
 1. Indien de klant dit wenst leveren wij ook een dekzeil mee. Hiervoor vragen wij een garantie van 165,29 € (excl. BTW) en dit onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen. De levering van het dekzeil dient vermeld te worden bij de bestelling.

 2.  De klant beschikt niet over een herroepingsrecht van zijn of haar bestelling van 14 kalenderdagen en dit wordt door ons bepaald overeenkomstig de geldende consumentenreglementering waarbij de consument geen beroep kan doen op het herroepingsrecht. 

 3.  In geval van verkoop, behouden wij ons het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuur. Wij hebben eveneens het recht de onbetaalde goederen op te halen en terug te nemen bij de klant. In geval de klant de goederen doorverkoopt, cedeert hij aan ons ten titel van pand, van nu af aan alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze doorverkoop. De door de klant betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons. 

  In geval van verhuur, blijven onze goederen (o.a. containers) onze eigendom. 

 4.  De klant zal alle nodige maatregelen treffen voor onze vrijwaring van het eigendomsrecht ten aanzien van alle derden. 

 5.  Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig tussen ons en de klant.

 6.  Al de bedragen zoals deze vermeld staan in onze algemene voorwaarden zijn opgenomen onder voorbehoud van mogelijke aanpassingen. 

 7.  In geval van betwisting zijn de rechtbanken bevoegd van de plaats waar onze maatschappelijke zetel is gevestigd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

 8.  De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt en beschermd zoals opgenomen in ons Privacy-beleid, beschikbaar op onze website. 

    https://www.mastercard.be//etc/designs/mccom/fr-be/jcr:content/global/logo.img.png/1552934595210.png 

 

PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BV FIRMA SORET


Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van http://www.soret-containers.be/ wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.


Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Wij blijven te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn bovendien niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.


Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, diensten en producten, aangeboden door onszelf of door onze Partners (o.a. andere bedrijven waarmee we samenwerken, onderaannemers, Ingenico,…), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en
verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.


Gegevensverwerking als u de website bezoekt

De volgende gegevens worden verwerkt elke keer als u de site bezoekt: IP-adres, browserinformatie, bezoekers-patronen en gebruik van de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website te kunnen evalueren en te verbeteren.


Gegevensverwerking als u een bestelling plaatst via de website

Indien u een bestelling plaatst op onze website, wordt u verzocht de volgende gegevens te verstrekken: naam, emailadres, telefoonnummer, leveringsadres, facturatieadres en betaalgegevens. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de volgende
doeleinden:

 • het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van een bestelling.
 • het informeren over de status van de bestelling.
 • het afhandelen van de bestelling (zoals de betaling, bevestiging en de verzending daarvan).
 • inzake het verlenen van klantenservice.
 • eventueel u te informeren over persoonlijke aanbiedingen of acties.
 • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor ons geldende wettelijke verplichtingen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken
eventueel voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.


Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien eventueel via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.


Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in onze bestanden. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe wij wettelijk gehouden zijn.


We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u
afstemmen.


Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.


Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken.


De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt uw browser echter ook zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.


Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.


Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.


Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.


Wij behouden ons wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

 

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

 

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

 

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan:
  BV Firma Soret
  Weemstraat 5
  1560 Hoeilaart
 • Ofwel door een mail te sturen naar: info soret eu

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van eventuele informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.


Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u eventuele commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich
wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.


Termijn van bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en dit conform de vigerende wetgeving. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij, onder voorbehoud van wijziging.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.


Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00 of commissie privacycommission be.

 

Soret BV

Weemstraat 5
1560 Hoeilaart

BTW BE 0400 655 431

SORTEERCENTRUM
Soret

Rue du Progrès 11
1400 Nivelles

TEL
067/22 06 36
02/657 11 80

www.soret-containers.be
info soret eu

OPENINGSTIJDEN
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
08u00-12u00 12u30-17:00
08u00-12u00 12u30-17:00
08u00-12u00 12u30-17:00
08u00-12u00 12u30-17:00
08u00-12u00 12u30-17:00
gesloten
gesloten

Secretariaat open vanaf 08u00
Gesloten tussen 12u-12u30

Copyright 2018 © Soret