info soret eu
FR | NL

Algemene verkoops-en verhuurvoorwaarden

 

 1. De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de klant.

 2. De Firma Soret heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen:

  • faillissement, gerechtelijk akkoord of kennelijk onvermogen van de klant

  • niet- of niet tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen

  • onjuiste informatie nopens de identiteit en/of de woonplaats van de klant en/of zijn gevolmachtigde.

 3. Wanneer de Firma Soret ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

 4. De overeenkomst is ontstaan te Hoeilaart. De door de klant verschuldigde bedragen zijn betaalbaaar op de zetel van de Firma Soret te Hoeilaart.

 5. Behoudens andersluitend beding op de factuur vermeld, zijn alle facturen van de Firma Soret contant betaalbaar.

 6. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

 7. Alle geschillen betreffende het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van de overeenkomst vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel en Vredegerecht Overijse.

 8. In geval van wanbetaling zal de klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn op de verschuldigde bedragen van 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 100.

 9. Tenzij er bijzondere omstandigheden gelden, beschikt de klant over een herroepingsrecht binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven en zonder extra kosten.

 10. In geval van annulatie van de bestelling of eenzijdige contractbreuk door de klant, wanneer de container reeds onderweg is naar de klant, zal deze een schadevergoeding verschuldigd zijn van € 100 excl. BTW. Dit ter compensatie van de mogelijke verloren ritten en administratie kosten.

 11. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle andersluitende aan- of verkoops- of huurvoorwaarden van de klant.

    https://www.mastercard.be//etc/designs/mccom/fr-be/jcr:content/global/logo.img.png/1552934595210.png 

 

PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ BVBA FIRMA SORET


Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.


Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van http://www.soret-containers.be/ wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.


Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Wij blijven te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.


Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn bovendien niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.


Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website, diensten en producten, aangeboden door onszelf of door onze Partners (o.a. andere bedrijven waarmee we samenwerken, onderaannemers, Ingenico,…), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en
verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.


Gegevensverwerking als u de website bezoekt

De volgende gegevens worden verwerkt elke keer als u de site bezoekt: IP-adres, browserinformatie, bezoekers-patronen en gebruik van de website. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website te kunnen evalueren en te verbeteren.


Gegevensverwerking als u een bestelling plaatst via de website

Indien u een bestelling plaatst op onze website, wordt u verzocht de volgende gegevens te verstrekken: naam, emailadres, telefoonnummer, leveringsadres, facturatieadres en betaalgegevens. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de volgende
doeleinden:

 • het zo snel en efficiënt mogelijk laten verlopen van een bestelling.
 • het informeren over de status van de bestelling.
 • het afhandelen van de bestelling (zoals de betaling, bevestiging en de verzending daarvan).
 • inzake het verlenen van klantenservice.
 • eventueel u te informeren over persoonlijke aanbiedingen of acties.
 • verstrekking van gegevens aan derden indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan en verstrekking van gegevens aan derden op basis van eventuele voor ons geldende wettelijke verplichtingen.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken
eventueel voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.


Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien eventueel via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.


Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan u zich steeds uitschrijven.


Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in onze bestanden. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft afgesloten.


Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking zoals beschreven in deze privacyverklaring en niet langer dan waartoe wij wettelijk gehouden zijn.


We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u
afstemmen.


Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.


Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Functionele cookies zijn nodig om onze website te laten functioneren. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan en om een volgend bezoek aan de website te vergemakkelijken.


De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt uw browser echter ook zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval bestaat de mogelijkheid dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kunt maken. Ook kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op uw computer.


Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 • Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
 • Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

 

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.


Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.


Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.


Wij behouden ons wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

 

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

 

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.


Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

 

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan:
  BVBA Firma Soret
  Weemstraat 5
  1560 Hoeilaart
 • Ofwel door een mail te sturen naar: info soret eu

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van eventuele informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt.


Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u eventuele commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich
wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.


Termijn van bewaring van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist en dit conform de vigerende wetgeving. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij, onder voorbehoud van wijziging.


Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.


Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.


Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel.: 02/274 48 00 of commissie privacycommission be.

 

Soret BVBA

Weemstraat 5
1560 Hoeilaart

BTW BE 0400 655 431

SORTEERCENTRUM
Soret

Rue du Progrès 11
1400 Nivelles

TEL
067/22 06 36
02/657 11 80

www.soret-containers.be
info soret eu

OPENINGSTIJDEN
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
07u00 - 17u00
07u00 - 17u00
07u00 - 17u00
07u00 - 17u00
07u00 - 17u00
gesloten
gesloten

Secretariaat open vanaf 08u00

Copyright 2018 © Soret